2010 rugpjūčio 05 d.

Lietuvoje

Mes - valančiukai

Mes, valančiukai, esame asmenybės ugdymo ir ugdymosi judėjimas. Itin rūpinamės blaivystės, tautiškos ir krikščioniškosios savimonės nuostatų, taip pat fizinių ir dvasinių žmogaus galių ugdymu.

Mokomės geriau suvokti vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjas, rengiamės būti jo veiklos tęsėjai dabartinėmis sąlygomis. Šiandien, kaip ir XIX amžiaus pradžioje, asmenybę labiausiai žlugdo svaiginimosi įpročiai. Tačiau nelaimė dar didesnė, nes prie alkoholio prisidėjo tabakas ir kiti narkotikai.

Todėl, vadovaudamiesi Valančiaus blaivystės principais, mylėdami Dievą, žmones ir Tėvynę Lietuvą, ryžtamės nevartoti jokių svaigalų. Norime užaugti sveiki, rengtis darbui Dievo garbei ir Tėvynės gerovei. Mūsų tikslas augti dvasia, stiprėti kūnu, gerais darbais stiprinti Lietuvą, kurti gražius patriotizmo, blaivumo, veiklumo pavyzdžius kitiems. Valančiaus vardas teikia mums orumo, garbės ir atsparumo priešintis visokio blogio užmačioms.

Valančiaus blaivystė - tai ir darbštumo, tvarkingumo, jautrumo kitiems ugdymasis, ryžtas nepalikti gyvenime vietos tinginystei, plaidumui, abejingumui.

Blaivystė carinės priespaudos metais buvo tautinio išsivadavimo judėjimo dalis, sovietinės okupacijos metais - pusiau legalus disidentinis judėjimas; dabar ji - patriotinis, stiprinantis Lietuvos valstybę sąjūdis.

Valančiuko pavadinimas yra paminėtas Grigo Valančiaus veikale "Žemaičių didysis", išleistame 1978 m. Kalifornijoje. Jame plačiai aprašytas vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimas, darbai ir dideli nuopelnai Lietuvai. Antrajame tome autorius pateikė J.Ereto sudarytą Motiejaus Valančiaus sekėjų sąrašą. Ten paminėta daug valančininkų, valančiukų, veikusių pagal Motiejaus Valančiaus veiklos gaires. Jie labai aktyviai darbavosi plačiuose švietimo, dorovės, dvasinės kultūros, patriotizmo ugdymo, visuomeninių organizacijų, nepriklausomos Lietuvos Respublikos kūrimo bei stiprinimo baruose.

Dabartinė valančiukų karta semiasi patirties ir jėgų iš praeities. Vyresnieji valančiukai - Blaivystės sąjūdžio aktyvistai - yra valančininkų darbų tęsėjai. Jie mūsų vadovai, kelrodžiai į šviesią ateitį, kurią rengiamės kurti.

Parengė Juozas Kančys ir Elvyra Kerutytė, 1999m