2011 vasario 14 d.

Diskusija dėl valančiukų sąjūdžio ateitis

2010 metų gegužės 8 d. antrą kartą Marijampolėje buvo susirinkusi grupė žmonių, no-rinčių tobulinti Valančiukų sąjūdžio (VS) organizaciją, kad ji nekluptų vyresniųjų klasių prieigose ir pasiektų abiturientų gretas bei  gausintų blaivių studentų ir kitų jaunuolių skaičių. Pirmas tokiu tiks-lu pasitarimas buvo 2009 metų pradžioje.                                                                                               

          Šiuo  pasakojimu autorius kol kas nenori kategoriškai primesti kokią savo ar kitų nuo-monę, o tik parodyti, kaip mąstoma, norint tobulinti dabartinio Valančiukų sąjūdžio veiklą. Pasitarimo grupės pagrindą sudarė Vilkaviškio vyskupijos Valančiukų vadovai, daugiausia iš Marijampolės savivaldybės teritorijos, nors buvo viena valančiukų vadovė ir iš Alytaus. Buvo svarstoma, kokios galėtų būti amžiaus grupės ir kaip jos galėtų vadintis. Pasiūlymai buvo štai tokie:  I gr. 7 – 12 metų, II gr.12 – 14 metų, III gr.14 -17 metų ir IV gr. 17 – 19 metų.                       Liudvinavo K. Borutos  vidurinės  mokyklos  valančiukų vadovė Renata Gecevičienė,  pateikė 54 mokinių apklausoje pateiktus pasiūlymus dėl grupių pavadinimų (buvo daugiau, išrinkau realiausius):

                I  gr. –  drugeliai,  voveriukai, ąžuoliukai, pelėdžiukai, mini valančiukai, spinduliukai, jaunučiai.

                II gr.:  katės  lapės,  jaunieji  valančiukai,  gandrai,  midi ar vyresnieji valančiukai, želmenėliai, paparčiai, bičiuliai.

                 III gr.: vyresnieji bebrai, delfinai, ąžuolai, vyresnieji ar maxi valančiukai, sakalai, vyresnėliai, jaunuoliai.

                IV gr.: banginiai, uosiai, suaugėliai, patarėjai, sakalai, valančininkai, vedliai, ąžuolai, senjorai.

                R. Gecevičienė taip pat pateikė metodines rekomendacijas darbui su valančiukais. Projekte numatytas himnas, vėliavėlė  ir malda - bendri visiems; siūloma apranga (marškinėliai, kelnės, sijonas, kepurėlė, kaklaraištis) pagal amžiaus grupes;  ženkleliai skiriami pagal nuopelnus. Pateiktas pasiūlymas įteikinėti ženklelius pagal pakopas, pagal valančiuko žinių, nuopelnų lygį: bronzinius, sidabrinius, auksinius arba su skaičiais atitinkamai – 1, 2, 3.

                      A. Adomynas  valančiukų  amžiaus  grupėms  siūlė  tokius  pavadinimus:  I gr. – valančiukai pabiručiai, II gr. – valančiukai jaunėliai, III gr. – valančiukai bičiuliai (bičiai), IV gr. – valančiukai didžiūnai. Dar kitas jo variantas atitinkamai: jaunučiai, jaunėliai, jaunuoliai, vedliai (vyčiai). Taip pat buvo akcentuota, kad Valančiukų sąjūdis šiuo metu „nėra organizacija nacionaliniame lygyje“, nes neturi atskiros vadovybės (Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas, valdyba, jos pirmininkas vadovauja ir pačiam Valančiukų sąjūdžiui. Gal dėl tos priežasties  Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos  ir  darbo  ministerijos  labai  nenoriai skiria lėšas VS konkursiniams projektams. A.Adomyno nuomone, VS galėtų veikti arba visiškai savarankiškai, arba kaip BS filialas, turėdamas savo vadovybę. Tarp pasiūlymų dėl organizacijos vystymo buvo ir pasiūlymai organizuoti teritorines savivaldybių, vyskupijų ar regionų Valančiukų tarybas.  Tuo išvardintu teritoriniu pagrindu būtų rengiami Valančiukų sąskrydžiai, Lietuvos mastu – sąskrydžiai (suvažiavimai). Galėtų būti ir Lietuvos VS (LVS) taryba ir jos valdyba ar prezidiumas, Vyriausiojo valančiuko pareigybė. Svarstytina, kad LVS centras galėtų būti nebūtinai Vilniuje; galimas ir Kauno variantas. Siūloma įvairinti valančiukų aprangą. Kiekvienai amžiaus grupei reiktų skirtingos spalvos  kepuraitės,  marškinių,  kaklaraiščio  ar  juostelės.  Pvz., kaklaraištis ar juostelė I amžiaus grupės būtų geltonos spalvos, II gr. – žalios, III gr. – raudonos, IV gr. – lietuviška trispalvė. Pagalvoti apie simbolius ant rankovių ar krūtinės. 

                Straipsnio autoriaus nuomone, reiktų palikti  grupavimą, kaip numatyta ligšiolinėje Valančiukų ugdymo programoje „Ir eiti Lietuvos keliu“, t. y. 3 grupes: I grupę, sudarytą iš  7 - 11 m. amžiaus (I - IV kl.) moksleivių, galbūt pavadinant  jaunaisiais valančiukais, II gr. - 12 – 15 m. (V – VII  kl.), vadinant  valančiukais  ir  III  gr. -  16 – 19 m. (VIII – XII kl.),  vadinant  jaunavalančiais. Apibendrintas dabartinių Valančiukų sąjūdžio pavadinimas galėtų būti, pvz., M. Valančiaus ainiai, M. Valančiaus ąžuolynas ar M. Valančiaus ąžuolai (ąžuolės). Pagal šį siūlymą, mokykloje iki šešiolikametystės turėtų būti tik dvi  valančiukų pagal amžių grupės – smulkiau nereikėtų skaidyti, o gavę pasą šešiolikamečiai jau turėtų būti trečioje, vyriausioje grupėje.  Įgiję vidurinį išsilavinimą turėtų organizuotis į atskirus BS studentų ar apskritai jaunimo padalinius (filialus) - irgi su savo vadovybe.

          Nemažos dalies vyresniųjų kolegų nuomone, dabartinis „Valančiuko“ mažybinis pavadinimas nebėra mielas tampantiems jaunuoliais moksleiviams, ir todėl reiktų vyresniems dabartiniams valančiukams naujo, suaugesnio vardo. Todėl vienas iš svarbių dabartinio Valančiukų sąjūdžio reformos klausimų ir būtų pačios organizacijos ar jos vyriausios amžiaus grupės pavadinimo klausimas, kartu tobulinant ir jos vidinę struktūrą bei kitus dalykus.                                             Vytautas Uogelė

        Talpiname  V. Uogelės vėliau atsiųstą protokolą,  iš kurio matyti, kaip jau konkrečiai daromos patangos perorganizuoti Valančiukų sąjūdį į Jaunavalančių sąjūdį. /Redakcija/                    

                                          Lietuvos vaikų ir jaunimo sąjūdžio “Jaunavalančiai”

                                                              steigiamojo susirinkimo

                                                                      PROTOKOLAS

                                                               2010 m. gruodžio 3 d.                                                                       Marijampolė

 

            Pirmininkas - Arūnas Adomynas, sekretorė - Nijolė Puodžiūnienė.

 

            Dalyvavo: Arūnas Adomynas, Renata Gecevičienė, Nijolė Puodžiūnienė, Regina Jadeikaitė,  

                              Reda Savulionienė, Vytautas Uogelė, Laima Sidaravičiūtė, Laima Kaupienė, Vir-

                              gina Jonkuvienė, Petras Pušinskas.

 

            DARBOTVARKĖ: 1. Dėl nacionalinio Lietuvos vaikų ir jaunimo sąjūdžio „Jaunavalan-  

                                                  čiai“ įsteigimo.

                                       2. Dėl nacionalinio Lietuvos vaikų ir jaunimo sąjūdžio „Jaunavalan-  

                                                  čiai“ įstatų kūrimo.

 

            SVARSTYTA: Nacionalinio Lietuvos vaikų ir jaunimo sąjūdžio „Jaunavalančiai“ steigimas.

                                  Pranešėjas  A. Adomynas  pristatė  Vyskupo  M. Valančiaus  BS  VIII kongrese iš- keltas mintis - įsteigti  nacionalinę  Lietuvos  valančiukų  organizaciją,  kuri  iki  šiol Lietuvoje veikė, kaip Vyskupo M. Valančiaus BS dalis, neturėjusi juridinio statuso.                                                                                  R. Jadeikaitė  siūlo, kad  naujajame  valančiukų  sąjūdžio  pavadinime  išliktų są- sajos  su  Vyskupo  M. Valančiaus  BS  pavadinimu, o organizacijos įstatuose turėtų atsispindėti BS idė- jos.                                                                                                                                                        

                                  V.   Uogelė    akcentuoja,    kad    Lietuvos    vaikų    ir    jaunimo    sąjūdis „Jaunavalančiai“ turėtų  išlaikyti idėjinį   ryšį  su  Vyskupo  M. Valančiaus BS,  pirminiu M.Valančiaus idėjų tęsėju.

                                  V.  Jonkuvienė  pažymėjo,  kad  Lietuvos   valančiukų   organizacijai   būtinas sa- varankiškumas,  kuris  išplėstų  šios  organizacijos  veiklos  galimybes,  leistų  jai dalyvauti šalies, euro- piniuose ir tarptautiniuose projektuose.

                                   Pranešėjas  A. Adomynas  pasiūlė  įsteigti  darbo  grupę  nacionalinio  Lietuvos  vaikų  ir jaunimo sąjūdžio „Jaunavalančiai“ įstatų kūrimui.

                                   N. Puodžiūnienė  pasiūlo į darbo grupę įtraukti  šiuos  narius: A. Adomyną, R. Jadeikaitę, R. Gecevičienę, V. Jonkuvienę, P. Pušinską.

              NUTARTA: 1. Įsteigti Lietuvos vaikų ir jaunimo sąjūdžio :Jaunavalančiai“ asociaciją.

                                 2. Sudaryti   nacionalinio   Lietuvos   vaikų   ir  jaunimo  sąjūdžio  „Jaunava-lančiai“  įstatų kūrimui  šios  sudėties  darbo  grupę:  A. Adomynas,  R. Jadeikaitė,  R.  Gecevičienė, V. Jonkuvienė, P. Pušinskas.

                                                               Pirmininkas      /Parašas/    Arūnas Adomynas

                                                               Sekretorius     /Parašas/     Nijolė Puodžiūnienė